Skip to content

Handelsbetingelser

Praktisk information og regler

Gyldighed

Handelsbetingleserne er gældende, medmindre andet er skriftligt aftalt og accepteret.

Bestilling

Alle produkter på specialmål skal bestilles skriftligt eller via hjemmeside. Produkter på specialmål modtages ikke retur. Afgivne ordrer på specialmål kan ikke annulleres/ændres.

Gebyr

  • Varekøb under kr. 750,- ex. moms tillægges gebyr på kr. 100,- ex. moms
  • Varekøb under kr. 2.500,- ex. moms tillægges fragtbegyr på kr. 100,- ex. moms
  • Anbrud af hele colli tillægges gebyr på 15% eller min kr. 50,- ex. moms pr. varelinie.
  • Emballagegebyr:
    Længder over 180 cm i anbrud tillægges gebyr på kr. 50,- ex. moms pr. varelinie.

Tilbud

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Tilbud, der ikke indeholder særlig acceptfrist bortfalder, såfremt tilbuddet ikke er accepteret af køber senest 4 uger efter tilbuddets datering.

Pris

Alle priserne er inkl. 25% moms. Priser er baseret på de til enhver tid gældende valuta, løn- og råvarepriser samt eksisterende lovgivning. Skulle disse ændre sig væsentligt i forhold til den aftalte pris, forbeholder vi os ret til tilsvarende prisjusteringer uden yderligere varsel.

Betaling

Ved overskridelse af den aftalte betalingsfrist forbeholder vi os ret til at rentetilskrive med 2% pr. påbegyndt måned, samt rykkergebyr på kr. 100,- ex. moms. Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummer på grund af modkrav mod os uden vores skriftlige samtykke.

Ejendomsforhold

De leverede varer forbliver til sikring af ethvert mellemværende vores ejendom indtil fuldstændig betaling af vores tilgodehavende. Ved omdannelse eller bearbejdning opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget. Sikkerhedsstillelse, pantsætning eller belåning af varer tilhørende os er ikke tilladt.

Levering

Ved leveringstidspunktet forståes afsendelse fra vores lager/fabrik eller aftalt afsendelsessted. 

Leveringstider er i hovedsagen omtrentlige, og en udskydelse på op til 14 dage betragtes som rettidigt leveret, således at køber af den grund ikke kan gøre krav gældende mod os eller annullere ordren. Levering sker altid ab fabrik/ex works i henhold til Incoterms 2010.

Transportskader

Skal anmeldes til transportøren med anmærkning på fragtbrevet, og derefter til Deco Group kundeservice inden 5 dage efter transportørens aflevering. Kundeservice håndterer sagen med speditøren. Efter de 5 dage bortfalder evt. erstatning.

Mangler, garanti og reklamation

Eventuelle fejl og mangler skal fremsættes skriftligt af køber inden 5 dage fra modtagelse af varen. Fejlens art og omfang skal angives under henvisning til bestillings-, ordre- faktura- og afsendelsesdato.

Skjulte fejl og mangler skal angives inden 6 måneder fra varens modtagelse. Vi forbeholder os ret til at kræve defekte varer returneret til os.

Deco Group markedsfører produkter, der overholder gældende produktsikkerhedslovgivning.
Alle produkter er dekorative produkter med kortere forventet levetid, produkterne er ikke beregnet til varig indbygning i bygninger.

Garantiperioden er 6 måneder, hvor Deco Group har bevisbyrden. Reklamationsretten er 18 måneder, hvor køber har bevisbyrden. 

Returnering

Der tilbyder ikke returret. Dog kan vi i særlige tilfælde efter forudgående aftale, og forudsat at varen er i original emballage, fremsende returbilag. Returneringen sker for købers regning og risiko, og der krediteres med et fradrag på 25% til dækning af vores omkostninger.

Ansvarsbegrænsning

Erstatningskrav over for os kan ikke overstige fakturabeløbet. “Force majeure”, drifts-forstyrrelser, overskridelse af leveringstid fra underleverandører, råvare-og energimangel, arbejdskonflikt, transportvanskeligheder, trafikforstyrrelser og ændringer i lovgivningen fritager os for ansvar for overskridelse af leveringstidspunktet samt leveringsrestancer. Vi hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af fejl eller mangler ved den leveredevare. Skader forvoldt på grund af fejl/mangler eller ved forkert anvendelse kan vi ikke drages til ansvar for. Dette er også gældende for skadeserstatninger i forhold til tredje part.

Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk lovgivning. Vores erstatningsansvar er begrænset til summen i vores produktansvarsforsikring (summen oplyses ved henvendelse herom).

Transport af rettigheder og pligter

Vi er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredje mand.

Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Randers.

Kundeservice

Vores kundeservice har åben mandag-fredag kl. 10.00-14.00. 

Telefon: 86 44 77 00

Mail: info@decogroup.dk

 

Vil du være forhandler?

Du kan også blive en del af vores forhandlerteam